Rezervace


Kliknete zde
Kliknete zde

Únorová romantika

Naučné stezky

Přírodou a památkami Vás na Mikulovsku provede hned několik naučných stezek: Vinařské naučné stezky, Naučná stezka židovskou čtvrtí, Naučná stezka Děvín a Naučná stezka Turold.

Vinařské naučné stezky

Vyznavači zdravého životního stylu ocení možnost spojení degustace vína s pohybem v krásné přírodě v okolí Pálavy. Na tomto malém území prochází hned několik vinařských naučných stezek. Uvádíme pouze trasu, která vede naším regionem.

Moravská vinná stezka

 • Délka trasy: cca 280 km
 • Trasa: Drnholec • Novosedly • Nový Přerov • Dobré Pole • Březí • Mikulov • Klentnice • Pavlov • Dolní Věstonice • Strachotín • Pouzdřany • Popice
 • Moravská vinná stezka je páteřní trasou sítě regionálních cyklistických tras procházejících krajinou jižní Moravy a spojuje starobylé Znojmo se slováckou metropolí Uherským Hradištěm. Červeně označená stezka vede všemi moravskými vinařskými podoblastmi a protíná sedm z deseti okruhů místních vinařských stezek. Na její trase leží 70 vinařských obcí, chráněné přírodní lokality i významné historické a architektonické památky kraje. S vínem se lze blíže seznámit v autentickém prostředí vinného sklepa či sklepní uličky, které jsou často zároveň ukázkou lidové architektury v oblasti.

Mikulovská vinařská stezka

 • Délka trasy: cca 82 km
 • Trasa: Mikulov • Sedlec • Úvaly • Valtice • Hlohovec • Lednice • Bulhary • Milovice • Dolní Věstonice • Strachotín • Ivaň • Pasohlávky • Brod nad Dyjí • Novosedly • Nový Přerov • Dobré Pole • Březí • Mikulov
 • Trasa Mikulovské vinařské stezky vede Mikulovskou vinařskou podoblastí. Začíná v Mikulově (městská památková rezervace, Regionální muzeum na zámku s vinařskou expozicí) a pokračuje do Valtic (Salon vín České republiky). Jižní část uzavřeného okruhu prochází Lednicko-valtickým areálem. U kolonády na Reistně nad Valticemi vystoupá do své nejvyšší nadmořské výšky a odtud pokračuje atraktivním terénním úsekem v blízkosti státní hranice. Z Dolních Věstonic pokračuje severní úsek trasy přes hráz vodního díla Nové Mlýny do obcí Strachotín, Pasohlávky, Novosedly, Nový Přerov a do Mikulova.

Naučná stezka židovskou čtvrtí

Naučná stezka židovskou čtvrtí obsahuje zhruba na kilometrové trase celkem 13 zastavení. Označeno a podrobně popsáno je 13 domů v bývalém židovském ghettu. Trasa naučné stezky vede centrem města a je napojena na pěší turistické trasy.

Významné domy naučné stezky

 • Horní synagoga
  Zvaná též Stará škola, stavba původně z r.1550, rozšířená r.1689, po požáru vznikl v letech 1719–23 (snad za účasti zámeckého architekta J. Ch. Oedtla) nový barokní rozvrh, kde čtveřice kupolí je sklenuta do čtyřsloupového pilíře uprostřed haly, jenž tvoří řečniště – almemor. Představuje tak poslední dochovaný templ polského či lvovského typu v republice. Svatostánek byl dílem sochaře I .Lengelachera. Výzdobu kleneb tvoří štukatura a původně hebrejské liturgické texty. Synagoga byla celkově opravena v letech 1977–89 ke kulturně-společenským účelům. Kulturní památka.
 • Dům Husova 30
  Řadový dům židovské čtvrti s renesančním jádrem a klenbami, přestavěný klasicistně včetně fasády, kulturní památka. Základní půdorysný rozvrh a dispoziční řešení většiny domů je ještě renesanční – dokládají to křížové klenby s hřebínky na masivních kamenných zdech (např. Husova 15, 19, 42). Domy židovské čtvrti bývaly pro odlišení od křesťanských značeny římskými čísly I až CLXIX. Častým jevem v ghettech bývá tzv. kondominium, tj. reálné rozdělení domu na několik dílových vlastníků, a to horizontálně i vertikálně – popisná čísla pak dělena na a, b, c či více.
 • Židovský hřbitov
  Rozložen na západním svahu Kozího hrádku, pochází z 15. stol., několikrát byl rozšiřována až na dnešní výměru 19.180 m2. Z asi 4000 náhrobků nejstarší čitelný dochován z r. 1605. Mimořádně cenné pohřebiště s náhrobky renesančního, barokního a klasicistního typu. Jejich výtvarné zpracování a ornamentika se staly vzorem pro ostatní jihomoravské židovské hřbitovy. Na rabínském vršku leží věhlasní moravští zemští rabíni M. M. Krochmal (z. 1637), Š. Š. Horovic (z. 1778) a M. Benet (z. 1829), cíl poutníků z celého světa. Areál doplňuje památník vojáků padlých v 1. světové válce a pomník 21 maďarských Židů zavražděných v r. 1945. Kulturní památka.
 • Obřadní síň
  Kultivovaná stavba v historizujícím slohu zbudována v r. 1898 podle plánů významného architekta Maxe Fleischera (1841 Prostějov–1905 Vídeň). Budova sloužila po válce ke skladování, nyní se postupně upravuje na výtvarný ateliér, kulturní památka. K nezbytnému vybavení hřbitovů patřívá vždy márnice čili umrlčí komora, od 2. pol. 19. stol. si větší židovské obce stavěly honosné obřadní síně, kde se jednak v hlavním sále odbývalo rozloučení se zesnulým, navazující místnosti sloužily k poslední očistě (tahara), jako sklad rekvizit, šatna, vozovna pohřebního kočáru, příp. byt správce či hrobníka.
 • Domy A. Muchy 18–20
  Budovy s renesančními jádry a klenbami (valené s křížovými lunetami), dům č. 20 zdobí secesní fasáda, kulturní památka. Ve dvorní části obou domů zbytky Aškenázské synagogy. K soukromým modlitbám si ji barokně vystavěl Lazar či Beer Salomon již v r. 1675, užívána byla do zač. 2. pol. 19. stol. Přístup k ní byl chodbou domu č. 18 a ze dvorku po kamenných schodech do patra. Místnost o rozměrech asi 9x5 m byla plochostropá. Zbytek kamenocihelných obvodových zdí s výklenkem pro tóry mezi dvěma okny na východní straně a kamenné umývadlo bývalé předsíně na západní straně dosud stojí. Šikmo naproti stával dům staré čp. 104, který na průčelí nesl hebrejské znamení pro ukončení či oddělení židovské čtvrti – eruv.

Naučná stezka Děvín

Naučná stezka Děvín probíhá v délce 11 km, je určena pro pěší a čas prohlídky celé trasy trvá 4–6 hodin. Naučnou stezku Děvín lze navštěvovat celoročně a její značení je souběžné s turistickým značením. Na stezce je umístěno 15 informačních panelů a 3 orientační mapy (na rozcestích u odpočívadla v Soutěsce, v horní části Soutěsky a v sedle pod hradem Děvičky).

Naučnou stezku tvoří tři vzájemně propojené okruhy s několika odbočkami k panelům, které jsou umístěny mimo hlavní okruhy. Panely se nemusí procházet podle číselného pořadí, přesto se doporučuje začít s prohlídkou trasy u pramene v Soutěsce (panel č.1). Prostřednictvím panelů se návštěvník seznámí s ochranou přírody i krajiny, s flórou i faunou teplomilných doubrav, skalních stepí, dubohabřin severovýchodních svahů, suťových lesů, skal a skalnatých svahů, drnových a lučních stepí.

Není opomenuta ani historie hradu Děvičky a celkový průběh osídlení zdejší lokality, geologická a geomorfologická stavba Pavlovských vrchů či popis druhů invazních rostlin zavlečených do místní přírody. Ekologii a působení člověka v krajině a přírodě jsou věnovány tematické panely Historie a současnost lesního hospodářství, Pastviny a jejich údržba, Myslivost v rezervaci a Vodní hospodářství pod Pálavou.

Naučná stezka Turold

Naučná stezka Turold probíhá v délce cca 300 m a je na ní umístěno 8 informačních panelů. Stezka je určena pro pěší návštěvníky a prohlídka celé trasy trvá přibližně jednu hodinu. Naučná stezka Turold je celoročně přístupná a z větší části je shodná s přístupovou cestou k jeskyni Na Turoldu. Doporučuje se využít červenou turistickou značku, která je nejzajímavější.

Informační panely jsou umístěny na upraveném dně předního lomu a návštěvníky v kostce seznamují se všemi zajímavostmi CHKO Pálava. Úvodní panel seznamuje s vedením trasy NS Turold a s historií jejího vzniku, další panely jsou věnovány charakteristice území, geologické stavbě bradla, paleontologickým nálezům, vývoji a popisu jeskynního systému, živočichům a rostlinám oblasti a zdejším archeologickým nálezům.